STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2018/2019 Z UWZGLĘDNIENIEM KPA

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.02 wynosi 345 PLN
Po 27.02 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 18 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 19 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

CENA: 345 zł przy zgłoszeniu do 27 lutego. Po 27 lutego 369 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat 
w wysokości 20 zł/os.

Cel szkolenia:
• pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
• prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium, wygaszenia decyzji przyznającej stypendium, 
• dokumentowanie i weryfikacja poniesionych wydatków w ramach stypendium szkolnego,    
• omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych,
• stosowanie przepisów  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• przekazanie wiedzy uwzględniającego orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium. 

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Prowadzący: z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

Program szkolenia:

1. Uczniowie, którym  przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:
a.  typy i rodzaje szkół, których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
b. wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych -do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki,
c. wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na prawo do stypendium szkolnego, 
d. pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania,
e. organ właściwy w sprawie,
f.    właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie pomocy materialnej w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach  innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. w miejscowościach pobierania nauki.
2. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
a. zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki  uprawniającej do stypendium szkolnego, 
b. warunek spełniania kryterium dochodowego,  
c. definicja i zasady ustalania dochodu: umocowanie prawne, obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie, odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych, ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu, wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochody oraz dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres, postępowanie w sytuacji utraty/uzyskania dochodu, postępowanie w przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.
3. Zasiłek szkolny: 
a. wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym,   
b. czas na złożenie wniosku,
c. świadczenie jednorazowe, które jednak może być udzielane wielokrotnie temu samemu uczniowi,
d. wymóg rozliczenia świadczenia.
4. Formy stypendium oraz  proces wydawania  i realizacji decyzji:
a.    przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji,
b.    osoby uprawnione do złożenia wniosku, 
c.    kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły,
d.    terminy ustawowe na  złożenia wniosku,  przekroczenie terminu, 
e.    odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego, 
f.    wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej,
g.    wysokość stypendium w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego,
h.    okres przyznania świadczeń,  
i.    świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego,
j.    stosowanie procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze  socjalnym; zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy,   
k.    schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych, 
l.    postępowanie w okresie przyznania/pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia,
m.    „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowany katalog wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe,  okres ponoszenia wydatków, 
n.    realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów beneficjentów pomocy, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.
5.    Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji:
a.    wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
b.    ustalenie nienależnie pobranych świadczeń, 
c.    żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń.
6.    Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym: 
a.    terminy na załatwienie sprawy, 
b.    prawo czynnego udziału w postępowaniu 
c.    możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu, 
d.    prawomocność, ostateczność decyzji 
e.    zrzeczenie prawa się do odwołania, 
f.    potwierdzanie za zgodność z oryginałem.   
7.    Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8.    Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.