NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.03 wynosi 379 PLN
Po 05.03 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 19 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 18 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

CENA: 379 zł przy zgłoszeniu do 5 marca. Po5 marca 399 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat 
w wysokości 20 zł/os.
 

Zarządzanie konfliktem jest jedną z tych funkcji kierowniczych, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organizacji. W zespole, w którym występują nierozwiązane sytuacje konfliktowe spada zaangażowanie i motywacja do pracy, zostaje zakłócona współpraca pomiędzy członkami zespołu, pojawia się większa absencja pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności stosowania metod zapobiegania eskalacji konfliktu oraz wyboru i zastosowania (adekwatnej do typu i siły konfliktu) strategii jego rozwiązywania.

Adresaci szkolenia:  pracownicy socjalni i asystenci rodziny

Prowadzący:  absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Studium Socjoterapii, Szkołę Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i szkoleń z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2004 r. szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a od 2008 r. głównie kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, mediacje rodzinne, superwizję dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kadry kierowniczej oraz counselling dla menadżerów. Jest autorką programów merytorycznych szkoleń, materiałów edukacyjnych, raportów z badań oraz artykułów dotyczących skutecznych metod zarządzania organizacją pozarządową.

 

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie konfliktem jako jedna z funkcji kierowniczych – umiejętności personalne
  i interpersonalne lidera zespołu, rozpoznawanie sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej i metody zapobiegania eskalacji sytuacji konfliktowych
 2. Konflikty w zespole pracowniczym – źródła i typy konfliktów (komunikacja, zarządzanie, role zawodowe, osobowość, potrzeby).
 3. Cykl, dynamika oraz konsekwencje konfliktu
 4. Działania i zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej
 5. Style reakcji na konflikt i ich wpływ na rozwiązywanie sporów
 6. Problemy utrudniające rozumienie i porozumienie w sytuacji konfliktowej – relacje, wartości, informacje, parametry sytuacji, interesy i cele
 7. Zniekształcenia w ocenie sytuacji i działania poszczególnych stron
 8. Strategie rozwiązywania konfliktów oraz kryteria ich efektywnego i skutecznego stosowania – strategie pasywne i strategie aktywne, kryteria oceny przedmiotu i rozmiaru konfliktu oraz wyboru odpowiedniej strategii jego rozwiązywania
 9. Elementy wzmacniające poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań w konflikcie.
 10. Komunikacja interpersonalna sprzyjająca rozwiązaniom.
 11. Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy – deeskalacja konfliktu, mediacje i negocjacje