KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (KWALIFIKOWALNOŚĆ, LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH) – NOWOŚCI 2019

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.03 wynosi 379 PLN
Po 05.03 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 18 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 19 marca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok - sala szkoleniowa FRDL-PC ul. Choroszczańska 31
Olsztyn - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 379 zł przy zgłoszeniu do 4 marca. Po 4 marca 399 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat 
w wysokości 20 zł/os.

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.  Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.
Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia tj. trwałością, wskaźnikami, dochodowością, pomocą publiczną oraz kwalifikowalnością podatku VAT w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia uczestnicy szkolenia przy realizacji swoich projektów. Całość wsparta prezentacją multimedialną
 w programie MS Power Point.

 Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
•    jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania  rynku
•    jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
•    jak traktować oszczędności w projektach,
•    jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
•    w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
•    jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
•    na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
•    jak zachować trwałość projektu
•    jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
•    jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
•    szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
•    udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym,
•    prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Adresaci szkolenia:  samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Prowadzący: Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.


 
Program szkolenia:

1.Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020 
-  trwałość (art. 71 rozp. 1303),
-  dochodowość (61 rozp. 1303),
-  archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).
2.Postanowienia umowy a zapisy wytycznych 
-  Czym są wytyczne?
-  Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
-  Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?
3.Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
4.Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?
-  Pojęcie pomocy publicznej
-  Test pomocy publicznej
-  Dopuszczalność pomocy publicznej
-  Definicja przedsiębiorcy
-  Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
-  Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
6. Kwalifikowalność wydatków
-  Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku
-  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
7.  Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).
8.  Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
9.  Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
-    Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.
10.   Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.
11.   Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.
12.   Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
-    w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową? 
-    zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
-    zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
13.   Zasady określenia poziomu dofinansowania:
-    ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
-    rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.
14.   Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.
-    czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości? 
15.   Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
16.   Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje. 
17.   Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
18.   Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020 
-    Konsekwencje wyroku ETS
19.   Promocja projektów w okresie trwałości.
20.   Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.