KURS: GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI, UMORZENIE/AMORTYZACJA ORAZ INWENTARYZACJA 2019

Daty szkolenia
2019-02-12;2019-02-13
Miejsce szkolenia
Warszawa
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.01 wynosi 609 PLN
Po 29.01 cena szkolenia wynosi 659 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:  poszerzenie wiedzy uczestników na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki (sposoby nabywania, wyceny, prowadzenia ewidencji, zbywania) oraz klasyfikowania zgodnie z KŚT, w tym ustalania stawki amortyzacyjnej i zakładanie tabel amortyzacyjnych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa dotyczących umorzenia/amortyzacji. Sporo uwagi poświęconej będzie inwentaryzacji (częstotliwość, terminy, metody, etapy), w tym omówienie czynności niezbędnych w celu prawidłowego rozliczenia i udokumentowania inwentaryzacji, szczególnie w kontekście poprawnego zamknięcia roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. Omówione też będzie znaczenie terenu strzeżonego a także ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Korzyści szkolenia:  dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Poznają zasady ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów i prowadzenia ewidencji, w tym dotyczących amortyzacji/umorzenia, podziału kompetencji i zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych i niskocennych składników majątkowych. Poza tym, uczestnicy szkolenia poznają etapy, terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji, otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie. Szkolenie umożliwi także identyfikację najczęściej popełnianych błędów w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi i inwentaryzacji oraz poznania sposobów ich zapobiegania.

Adresaci szkolenia:  kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w JST, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz biorących udział w czynnościach przed, w trakcie i po inwentaryzacji.

Prowadząc: ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.


Program szkolenia:
Dzień 1


1.    Podstawy prawne. 
2.    Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
3.    Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
4.    Ulepszenie a remont środków trwałych.
100 minut.
5.    Dokumentacja środków trwałych.
6.    Pozostałe środki trwałe.
7.    Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych.
8.    Znakowanie składników majątku jednostki.
9.    Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
100 minut.
10.    Procedury przy likwidacji środków trwałych.
11.    Przekazywanie i ewidencjonowaniu mienia oddawanego przez JST jednostkom podległym i nadzorowanym.
12.    Metody amortyzacji/umorzenia.
13.    Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych.
14.    Dyskusja.
100 minut.


Dzień 2


1.    Klasyfikacja Środków Trwałych.
2.    Istota, cel i zakres inwentaryzacji. 
3.    Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
-    Spis z natury.
-    Uzgadnianie sald.
-    Weryfikacja sald.
4.    Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
5.    Teren strzeżony.
100 minut.
6.    Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
7.    Wymóg porównania zasobów nieruchomości.
8.    Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
-    Wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji.
-    Przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
-    Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej/ zespołów spisowych;
-    Zadania przewodniczącego komisji;
-    Zadania komisji inwentaryzacyjnej;
-    Zadania zespołu spisowego.
9.    Dokumentacja inwentaryzacyjna.
10.    Inwentaryzacja kasy.
100 minut.
11.    Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
12.    Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
13.    Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
14.    Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
15.    Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
16.    Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
17.    Dyskusja.
100 minut.