ABC ZADAŃ I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY - WARSZTATY

Data szkolenia
2019-02-14
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.02 wynosi 345 PLN
Po 01.02 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: Asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Korzyści:
-    Pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
-    Praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny.
-    Doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań.
-    Poznanie roli asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny.
-    Poznanie zasad i zakresu współpracy asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb.
-    Poznanie zasad ewidencjonowania czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej.
-    Prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena zagrożeń rozwoju dziecka.
-    Zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”.

Cele: 
-    Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania asystenta rodziny zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
-    Poznanie praw i procedur niezbędnych w pracy asystenta rodziny.
-    Poznanie wymogów i praktyk w zakresie prowadzenia dokumentacji asystenta rodziny.
-    Pogłębienie wiedzy w zakresie realizacji obowiązków asystenta rodziny na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
-    Pogłębienie wiedzy w zakresie zatrudnienia i wynagradzania asystenta rodziny.

Prowadzący: Barbara Matysik – Socjolog z uprawnieniami pedagogicznymi, specjalista organizacji pomocy społecznej. Praktyk z wieloletnim stażem pracy w pomocy społecznej, ekspert funduszy unijnych w obszarze m.in. aktywnej integracji i usług społecznych. Autorka ogólnopolskich publikacji przeznaczonych dla pracowników samorządowych, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej, w tym kursu kwalifikacyjnego dla Asystentów Rodziny. Doradca merytoryczny i konsultantka jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stale podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje oraz odpowiada na wszystkie pytania merytoryczne.

Program:
1.    Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
2.    Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
3.    Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa.
4.    Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy i minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5.    Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”.
6.    Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych, na przykładzie dobrych praktyk za pomocą:
a.    Dziennika pracy asystenta rodziny.
b.    Karty czasu pracy.
c.    Karty informacyjnej dotyczącej rodziny.
d.    Oceny wstępnej i okresowej sytuacji rodziny.
e.    Planu pracy z rodziną.
f.    Zasad współpracy rodziny z asystentem rodziny.
g.    Oceny zagrożeń rozwoju dziecka.
7.    Inna dokumentacja przydatna w pracy np. zgoda rodziny.
8.    Ochrona prawna asystenta rodziny, jako funkcjonariusza publicznego.
9.    Wyjaśnienie możliwości zaopatrzenia rzeczowego Asystentów Rodziny (tzw. sorty odzieżowe), zapewnienia transportu celem wykonywania obowiązków służbowych i posiadania legitymacji służbowej. 
10.    Obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny w świetle oczekiwań i wyników kontroli.
11.    Planowane zmiany przepisów w zakresie wspierania rodziny, w tym przydzielania Asystenta Rodziny. 
12.    Podsumowanie szkolenia.