VADEMECUM PRACOWNIKA SOCJALNEGO - PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE KONTRAKTU SOCJALNEGO ORAZ ELEMENTY METODOLOGII BUDOWY PROJEKTU SOCJALNEGO I JEGO REALIZACJI

Data szkolenia
2019-02-13
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01 wynosi 345 PLN
Po 31.01 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 14 lutego 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Ełk: 15 lutego 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Ełk - Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32
 

Istnieje wiele narzędzi jakimi posługuje się sektor instytucjonalnego wsparcia społecznego –  od form pieniężnych po szeroki wachlarz usług niematerialnej pomocy i wsparcia, w tym przede wszystkim pracy socjalnej, która może być prowadzona m.in. w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. Decyzję o zastosowaniu danej formy podejmuje pracownik socjalny w oparciu o zdiagnozowane wcześniej potrzeby jednostek lub grup oraz ich realne możliwości i zasoby. 

Cele i korzyści szkolenia:  motywowanie i przygotowanie pracowników socjalnych dostosowania różnych metod pracy socjalnej wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w odzyskiwaniu ich życiowej samodzielności.

Adresaci szkolenia:  pracownicy socjalni.

Prowadzący: Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Studium Socjoterapii, Szkołę Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i szkoleń z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2004 r. szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a od 2008 r. głównie kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, mediacje rodzinne, superwizję dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kadry kierowniczej oraz counselling dla menadżerów. Jest autorką programów merytorycznych szkoleń, materiałów edukacyjnych, raportów z badań oraz artykułów dotyczących skutecznych metod zarządzania organizacją pozarządową.


Program szkolenia:


1.    Misja i cele pomocy społecznej.
2.    Kontrakt socjalny: 

-    Podstawy prawne kontraktu socjalnego
-    Rodzaje kontraktów socjalnych
-    Warunki i ograniczenia do zawierania kontraktu socjalnego 
-    Etapy realizacji kontraktu socjalnego
-    Wybrane warunki skutecznego kontraktowania socjalnego 
3.    Klient pomocy społecznej – wybrane aspekty:
-    Sytuacja zmiany,  opór przed zmianą i postawy wobec zmiany
-    Dlaczego ludziom się chce?  – „przepływ emocjonalny”
4.    Pracownik socjalny/asystent rodziny - etyczne granice odpowiedzialności i pomagania.
5.    Metody pracy socjalnej:

-    Metoda indywidualnych przypadków (case work), 
-    Metoda pracy z grupą (group work),
-    Metoda organizacji środowiska (community work).
6.    Projekt socjalny jako metoda działania socjalnego.
7.    Cechy projektu socjalnego.
8.    Rodzaje projektów socjalnych. 
9.    Etapy pracy metodą projektu socjalnego:

-    Faza wstępna,
-    Faza analizy i formułowania problemu - analiza SWOT, Drzewo Problemów, Drzewo Celów, Metoda SMART, harmonogram i budżet projektu,
-    Faza realizacji,
-    Faza produkcji i podsumowania.