NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA I UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2019 R. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA NEGOCJACJI PRZEZ PRACODAWCĘ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 345 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania prawa związkowego m.in. wprowadzonych ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608) oraz praktycznymi aspektami prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

Korzyści szkolenia:  
-    przygotowanie pracodawcy i służb personalnych do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi (ewentualnie ze społeczną inspekcją pracy), poznanie rzeczywistych uprawnień związków zawodowych i sposobów reagowania na nadużycie prawa podmiotowego.
-    uniknięcie błędów i kosztów  w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków  .
-    zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP .
-    poznanie praktycznych aspektów prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.
-    wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.
-    możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości .

Adresaci szkolenia:  pracodawcy , pracownicy działów kadr i płac, sekretarze , przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw

Prowadzący:  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) - PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” - Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

Program szkolenia:

1.    Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
-    Uprawnienia w zakresie zrzeszania członków związku zawodowego (zatrudnionych poza stosunkiem pracy).
-    Pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego.
-    Nowe zasady w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych. 
-    Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych dotyczących czynności związkowe.
-    Odpowiedzialność prawna  pracodawcy i związków zawodowych w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
-    Nowe zasady dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji niezbędnych do działalności związkowej.
-    Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związkowych.
-    Zmiana zasad w zakresie informowania o liczebności związkowców w zakładzie oraz kontrola sądowa związku zawodowego w w/w zakresie.
-    Pozostałe zmiany w innych ustawach wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
2.    Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej
-    Skutki objęcia pracodawcy działaniem zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
-    Treść pisma informującego pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej.
-    Status członków nowo powstałego związku zawodowego.
-    Ilość osób niezbędna do  powstania legalnie działającego związku zawodowego.
-    Podstawy kwestionowania uprawnień związku zawodowego u pracodawcy.
3.    Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy 
-    Zasady ustalania liczby osób podlegających ochronie ze względu na funkcję związkową.
-    Podstawy prawne szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy.
-    Sposób wskazania przez związek zawodowy chronionych działaczy związkowych.
-    Treść pisma - zapytania o zgodę na zwolnienie chronionego działacza związkowego.
-    Czy szczególna ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy ma bezwzględne zastosowanie ? Przykłady precedensowych rozstrzygnięć sądów powszechnych i SN.
-    Treść akceptacji związku zawodowego na zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy.

4.    Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy
-    Zapytanie pracodawcy o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy. 
-    Zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień (wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) pracowników.
-    Treść pisma zawiadamiającego związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika.
-    Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy z  obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy (np. odpowiedzialność porządkowa).
-    Pojęcia: uzgodnienia, konsultacji i porozumienia w relacjach ze związkami zawodowymi.
5.    Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy
-    Porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych  -  warunki zastosowania
-    Uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
-    Rola związków zawodowych przy zmianach: układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
-    Związki zawodowe a ustalanie systemów i rozkładu czasu pracy.
-    Zasady współpracy  pracodawcy ze związkami zawodowymi w razie zwolnień grupowych.
-    Kontrola BHP w zakładzie pracy przez związki zawodowe. 
-    Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy
-    Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy
a) wydawanie uwag i zaleceń przez społecznych inspektorów pracy.
b) planowanie pracy i realizacja zadań społecznego inspektora pracy
-    Obowiązki pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
-    Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy.
-    Współdziałanie społecznego inspektora pracy z pracodawcą, organami nadzoru nad warunkami pracy i związkami zawodowymi.
6.    Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej
-    Zakres ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych. Wzór umowy.
-    Zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich związkowców.
-    Treść zgody pracownika na potrącanie składki związkowej.
7.    Zasady prowadzenia sporu zbiorowego
-    Początek i przedmiot sporu zbiorowego
-    Nielegalny spór zbiorowy.
-    Porozumienie kończące spór zbiorowy, a protokół rozbieżności.
-    Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
-    Strajk i strajk ostrzegawczy – zasady organizacji
8.    Przekształcenia własnościowe -  łączenie i podział pracodawcy
-    Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie planowanego przejęcia pracodawcy.
-    Uprawnienia związków zawodowych w zakresie negocjowania porozumienia o gwarancjach pracowniczych.
9.    Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi
-    Negocjacje, a wymogi ustawowe.
-    Pojęcie negocjacji.
-    Elementy wpływające na przebieg negocjacji.
-    Style negocjacyjne.
-    Przygotowanie do negocjacji.
-    Role grupowe uczestników negocjacji.
-    Przebieg negocjacji , w tym sytuacje trudne.
-    Impas w negocjacjach .
-    Unikanie konfliktów lub rozwiązywanie ich w trakcie negocjacji.
-    Komunikacja podczas negocjacji.