NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 345 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia:  zdobycie wiedzy nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Adresaci szkolenia:  pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program szkolenia:

1.    Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
2.    Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
3.    Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
-    Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
-    Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć.
-    Zasady konstruowania budżetu zadania.
-    Partnerstwo – nowy element oferty.
4.    Umowa realizacji zadania publicznego:
-    Co oznacza ramowy charakter umowy.
-    Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
-    Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
-    Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
-    Obowiązki informacyjne.
-    Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
-    Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
-    Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
-    Zasady i tryb zwrotu dotacji.
-    Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
-    Załączniki do umowy.
5.    Sprawozdanie z realizacji zadania:
-    Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
-    Opis osiągniętych rezultatów.
-    Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
-    Rozliczenie budżetu.
6.    Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7.    Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).