ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 345 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia:  naświetlenie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w procesie obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostce, zarówno w jej komórkach organizacyjnych jak i w archiwum zakładowym.

Adresaci szkolenia:  kierownicy komórek organizacyjnych; pracownicy prowadzący akta spraw i przekazujący dokumentację do archiwum; archiwiści.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Jednocześnie przez 2 lata brał udział w realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tej samej jednostce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Program szkolenia:

 

I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

1)  Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów

a)  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

b)  rozporządzenia wykonawcze do ustawy

2)  Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

a)  krajowe (UODO)

b)  unijne (RODO)

II.  Obieg dokumentacji w podmiocie

1)  Dokument papierowy a dokument elektroniczny

2)  Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

3)  System kancelaryjny

4)  Klasyfikacja dokumentacji

III. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji

1)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych

2)  Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych

3)  Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania

4)  Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osobowych

IV. Archiwizacja dokumentów

1)  Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych

2)  Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego

a)  uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji

b)  opisanie jednostek archiwalnych

c)   sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

3)  Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)

4)  Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V.  Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych

1)  Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego

2)  Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych

3)  Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji

4)  Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum

5)  Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja

6)  Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych

7)  Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

8)  Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych

9)  Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania

10)   Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

11)   Kontrole w archiwum zakładowym

VI. Dyskusja