SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 345 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia: podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911);

- w ustawie o rachunkowości czy ustawie o finansach publicznych,

- rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Adresaci szkolenia: pracownicy działów księgowości w jednostkach i zakładach budżetowych.

Prowadzący: ekonomista – praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”.

Program szkolenia:

1. Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce

  a) rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:

   - nadpłaty,

   - zaległości,

   - odpisy aktualizujące należności,

   - odsetki od należności, koszty upomnienia,

  b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,

  c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,

  d) środki pieniężne w ewidencji rocznej,

  e) rozrachunki,

  f) ewidencja kosztów,

  g) rozliczenia międzyokresowe,

  h) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,

  i) nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,

  j) wycena aktywów i pasywów,

  k) wynik finansowy,

  l) fundusz jednostki,

  m) wydatki niewygasające z końcem roku.

3. Omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach podległych JST.

5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

6. Pytania