ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 345 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia: zapoznanie pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z UE w latach 2014 2020 i przygotowanie ich do samodzielnej pracy w zespołach projektowych.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

- Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu
-Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie
-Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków
-Znajomość procedury konkurencyjności
-Znajomość zasad zatrudniania personelu
-Umiejętność realizacji projektów partnerskich
-Umiejętność przygotowania wniosku o płatność

Adresaci szkolenia: pracownicy beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący lub zamierzający realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerowie projektów, członkowie zespołów projektowych oraz osoby, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, , szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Prowadzący:Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia:

1.    Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
-obowiązek stosowania wytycznych
-obowiązek osiągnięcia wskaźników
-przekazywanie i ewidencjonowanie środków
-zakres stosowania SL 2014
-udzielanie zamówień
-obowiązki informacyjne
2.    Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
-mierzenie postępu rzeczowego w projektach 
-system wskaźników
-wyodrębniona ewidencja wydatków
-dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
3.    Kwalifikowalność wydatków
-zasady kwalifikowalności projektu
-warunki kwalifikowalności uczestnika
-warunki kwalifikowalności wydatku
-koszty personelu projektu
-reguła proporcjonalności
-wydatki w projektach partnerskich
4.    Zasada konkurencyjności
-ogólne warunki realizacji zamówień
-zasada konkurencyjności – warunki realizacji dla beneficjentów stosujących PZP
-szczegółowe regulacje zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi
-protokół postępowania
5.    Wniosek o płatność

-osoby uprawnione do dostępu do SL 2014

-zakres wniosku o płatność

-wskaźniki

-rozliczanie wydatków

-wydatki rozliczane ryczałtowo

-dochód w projekcie

-załączniki

-przekazywanie wniosku za pomocą SL 2014