NOWELIZACJA USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NOWE DRUKI OFERT UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 345 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci szkolenia:  pracownicy starostw powiatowych, pracownicy urzędów miast i gmin, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 
Prowadzący: współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:


1.    Główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2.    Nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji.
3.    Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej.
4.    Zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
5.    Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:
•    współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych
•    współdziałanie z gminami
•    przygotowanie sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
•    przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej
6.    Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym:
•    organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty
•    wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury
•    kontrola wykonania zleconych zadań
7.    Finansowanie systemu:
•    sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu
•    nowa kwota bazowa
•    struktura ponoszonych kosztów
•    kontrola wykorzystania dotacji
8.    Przepisy przejściowe oraz terminy podejmowania w roku 2018 działań w zakresie podpisywania umów, organizacji otwartych konkursów ofert.
9.    Sprawozdawczość powiatu.
10.    Planowane zmiany (październik 2018) w drukach ofert, umów i sprawozdań.
11.    Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.
12.    Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
13.    Jakie elementy  powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty 
14.    Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
•    Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
•    Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
•    Zasady konstruowania budżetu zadania,
•    Partnerstwo – nowy element oferty
15.    Umowa realizacji zadania publicznego:
•    Co oznacza ramowy charakter umowy,
•    Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
•    Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
•    Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
•    Obowiązki informacyjne,
•    Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis,
•    Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•    Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
•    Zasady  i tryb zwrotu dotacji,
•    Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a) 
•    Załączniki do umowy.
16.    Sprawozdanie z realizacji zadania:
•    Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
•    Opis osiągniętych rezultatów,
•    Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
•    Rozliczenie budżetu.
17.    Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
18.    Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).