PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY/ADMINISTRATORA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data szkolenia
2018-10-17
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10 wynosi 339 PLN
Po 03.10 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia: szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

• podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane,

• podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji,

• omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,

Omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.

Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

• pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,

• planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,

• dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).

Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Adresaci szkolenia: właściciele i zarządcy wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Jeden z głównych trenerów szkoleń projektowych „Profesjonalni urzędnicy – prawo budowalne”.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

1. obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,

2. odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

1. rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

◦ elementów budowlanych,

◦ instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

◦ instalacji gazowych i kominowych,

◦ kotłów i instalacji z kotłami,

◦ klimatyzacji,

◦ wyposażenia p.poż.,

◦ innego wyposażenia nieruchomości,

2. rola służb obsługujących nieruchomość,

3. dokumentacja.

Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

1. planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,

2. planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

1. zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,

2. grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,

3. dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

1. zagrożenia w okresie zimowym,

2. powodzie,

3. bezpieczeństwo pożarowe,

4. bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.