NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE ZE SZKODĄ DLA GRUNTU SĄSIEDNIEGO W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PORÓWNANIE Z REGULACJĄ DOTYCHCZASOWĄ

Data szkolenia
2018-10-16
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.10 wynosi 339 PLN
Po 02.10 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia:  Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących przedmiot szkolenia.

Korzyści ze szkolenia: Uzyskanie wiedzy odnośnie obowiązujących przepisów dotyczących naruszenia stan u wody na gruncie po dokonanych zmianach ustawowych, zdobycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

Adresaci szkolenia:  Pracownicy urzędów gmin, starostw, zarządów zlewni wód polskich.

Prowadzący: Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od 2008 r., z roczną przerwą na asystowanie Sędziemu Sądu Najwyższego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ( kierunek – prawo), gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Specjalizuje się i szkoli w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie wodnym, zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Program szkolenia:

I.    Zakres zmian wprowadzonych nową ustawą – ogólne omówienie.
II.    Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych – art. 234 ust 1 i 2 ustawy
a)    Zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych/roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - jako zakaz o charakterze względnym

b)    Zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie - jako zakaz bezwzględny
c)    Obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich .
•    Konsekwencje prawne naruszenia w/w zakazów (administracyjne, cywilne, karne)
III.    Zmiana stanu wody na gruncie. 

a)    Ustawowe warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie.
b)    Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 235 ustawy)
•    Warunki zawarcia, przedmiot ugody.
•    Decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zatwierdzeniu ugody. Elementy składowe decyzji, zaskarżalność. 
•    Wykonalność ugody.
IV.    Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ustawy.
a)    Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
b)    Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
•    Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania !!!.
•    Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne. 
•    Postępowanie wyjaśniające. 

-    Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej (art.  7, 77, 80 i nowy - 81 a k.p.a.)

-    Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 k.p.a. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.
-    Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 79 a K.p.a. i inne).
-    Mediacja (art.96a i nast. K.p.a.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?
-   Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie!!!
-    Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art.136 §2 k.p.a. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji k.p.a.
V.    Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych. 
a)    Elementy składowe decyzji.
b)    Kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.
c)    Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji. 
VI.    Właściwość organów administracji publicznej  w sprawach zakresu naruszenia stanu wody na gruncie – spory o właściwość i spory kompetencyjne. 
a)    Konflikty z organami nadzoru budowlanego i  oraz organami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie urządzeń wodnych (zarządy zlewni, dawniej starostwa) w zakresie właściwości do rozpatrzenia sprawy.
b)    Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
VII.    Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia