JĘZYK URZĘDOWY – POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW URZĘDOWYCH

Data szkolenia
2018-06-14
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 339 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych.

Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu
z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej – prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Cele i korzyści szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

 Adresaci szkolenia:  Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

 Prowadzący:  osoba z wiedzą i wieloletnią praktyką trenerską oraz doświadczeniem redakcyjnym. Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych. Zajmuje się także opracowywaniem nowatorskich rozwiązań edukacyjnych opartych na najnowszych odkryciach psychologii    i neurobiologii. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji i biznesie, komunikacji medialnej, języka polskiego dla obcokrajowców. Zajęcia dydaktyczne przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zakres merytoryczny, harmonogram zajęć oraz szczegóły związane z logistyką są wynikiem konsultacji ze Zleceniodawcą.

 Program szkolenia:

 Szkolenie jest jednodniowe. Składa się z 3 modułów (ze wprowadzeniem teoretycznym i warsztatami w każdym z obszarów): 
1. Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna
2. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego)
3. Etykieta językowa w urzędzie

Moduł 1. – poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjną
-Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
-Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy)
i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń oraz najważniejsze problemy ortografii urzędowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
-Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
-Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
-Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
-Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

Moduł 2. – poprawność leksykalno-stylistyczna
-Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
-Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
-Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
-Spójność i kompozycja tekstu.
-Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
-Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).

Moduł 3. – etykieta językowa w urzędzie
-Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
-Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
-Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.