PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PRAWNO-PRACOWNICZE SKUTKI REORGANIZACJI JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH. ZMIANY KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W OKRESIE POWYBORCZYM

Data szkolenia
2018-06-18
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
04.06/345/355
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządowych, w szczególności w przypadku reorganizacji jednostek i zmian kadrowych będących następstwem zbliżających się wyborów samorządowych.

Korzyści ze szkolenia:

• nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w  praktyce – w szczególności przepisów zmienianych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne,  wzory dokumentów)

• zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów  

• zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie  prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO 

• wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy  u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach i instytucjach

• możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Adresaci szkolenia:  sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek stosujących ustawę o pracownikach samorządowych

Prowadzący:prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) - PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” - Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

Program szkolenia:

I. Samorządowe prawo pracy

 • Ogólny zakres podmiotowy i przedmiotowy pragmatyki służbowej pracowników samorządowych. 
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych   - wybór , powołanie , umowa o pracę,  pozycja sekretarza, problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
 • Tryb naboru, możliwości odstępowania od konkursów , zmiany w wymaganiach formalno-prawnych naboru .
 • Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne  i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
 • Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych - dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb  (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
 • Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych (podlegających pod samorząd terytorialny), ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrudniania dyrektorów instytucji kultury
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.
 • Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa pracy: czas pracy   zasady wynagradzania, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską (   odpowiedzialność pracownicza, przepisy bhp.).

II. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych.

 • Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych
 • Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.
 • Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku podziału, łączenia lub zmiany statusu prawnego jednostki.
 • Wewnątrzzakładowe prawo pracy – regulaminy pracy i wynagradzania w przypadku reorganizacji.

III. Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym

 • Dokumentacja pracowniczapracowników zatrudnianych w oparciu o stosunek pracyz wyboru i powołania.
 • Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka .
 • Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie obniżenia/podwyższenia wynagrodzenia.
 • Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).
 • Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 • Sesja pytań uczestników szkolenia