Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Prace zespołów partycypacyjnych podlaskich samorządów

            W ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”,  Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w czerwcu br. zespoły partycypacyjne podlaskich samorządów osiągnęły już półmetek swoich prac. Każdy zespół opracowuje dokument programowy  z obszaru wybranej przez siebie polityki publicznej. W gminach: Choroszcz i Czarna Białostocka z integracji społecznej natomiast w gminach Sokółka i Supraśl z obszaru przedsiębiorczości. W gminie Choroszcz jest to „Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”, w gminie Czarna Białostocka „Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego”, w gminie Supraśl„Program Współpracy samorządu z rynkiem Biznesu” a w gminie Sokółka „Program rozwoju wielokulturowości i przedsiębiorczości”.

            Zaproponowane projekty tych dokumentów powinny zostać przyjęte na wrześniowych spotkaniach zespołów, a następnie poddane konsultacjom społecznym. Wyniki konsultacji zostaną przeanalizowane przez zespoły partycypacyjne i posłużą do ewentualnych zmian tworzonych projektów. Przed końcem 2011 roku stworzone z udziałem społeczności lokalnej dokumenty programowe zostaną przedstawione odpowiednim organom stanowiącym samorządów w celu ich uchwalenia.

            Nad profesjonalizmem prac warsztatowych czuwają doradcy, w gminach Sokółka i Supraśl-Krzysztof Margol natomiast w Choroszczy i Czarnej Białostockiej-Anna Tomulewicz. Animatorzy natomiast uczestniczą w szkoleniach oraz korzystają z konsultacji i doradztwa ekspertów.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net