Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Kodeks etyczny pracowników FRDL

Zasady postępowania pracowników i współpracowników
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
przestrzega przepisów prawa, działa zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz respektuje zasady etyki w swojej działalności.

Nasze działania wynikają z misji Fundacji oraz dbałości o dobro osób i instytucji korzystających z naszych usług. Filarem naszych działań jest także współpraca z innymi instytucjami i osobami prywatnymi, oparta na szacunku, otwartości, uczciwości i bezstronności we wzajemnych relacjach.

W codziennej pracy dbamy szczególnie o:

 • Lojalność i dobre imię Fundacji.
 • Rzetelność.
 • Odpowiedzialność.
 • Przejrzystość w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 • Oparcie naszych działań na współpracy.
 • Partnerstwo.

1. LOJALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FRDL

Jesteśmy lojalni wobec środowiska Fundacji, dbamy o dobre imię Fundacji i nasz wspólny dorobek, dlatego:

 • Rozważnie dysponujemy informacjami, które są ważne z perspektywy interesu Fundacji oraz dobra odbiorców usług, partnerów i sponsorów.
 • Rozwiązujemy zaistniałe konflikty w gronie tych osób w Fundacji, których konflikt dotyczy.
 • Nie wykorzystujemy zasobów Fundacji dla celów prywatnych.
 • Nie podejmujemy działań konkurencyjnych wobec działań Fundacji i odbiorców usług.
 • Zobowiązujemy się do zachowania poufności w kontaktach z odbiorcą usług i na jego temat.
 • Jako pracownicy Fundacji mamy prawo do swobodnego zgłoszenia przełożonemu swych uwag i odczuwalnych problemów, związanych z Fundacją. Jako przełożeni mamy obowiązek wysłuchania pracownika i postępowania zgodnie z przyjętymi w Fundacji procedurami.

2. RZETELNOŚĆ

Jako pracownicy zespołu Fundacji wypełniamy nasze służbowe obowiązki w sposób profesjonalny, staranny i rzetelny. Powierzone zadania wykonujemy sumiennie i terminowo, budując w ten sposób zaufanie współpracowników i odbiorców usług.

Dlatego:

 • Stosujemy ustalone standardy i procedury celem utrzymania wysokiej jakości usług. Jesteśmy zatem zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego stosowania wewnętrznych Regulaminów, Uchwał Zarządu oraz innych przyjętych przez Zarząd FRDL standardów.

o   Jesteśmy ludźmi kulturalnymi i dbamy o spójność naszych zachowań w życiu zawodowym i osobistym.

o   Jako pracodawcy wszystkich pracowników traktujemy w równy sposób.

o   Przestrzegamy, aby w przypadkach zatrudnienia w Fundacji osób ze sobą spokrewnionych, nie zaistniała pomiędzy nimi sytuacja bezpośredniej podległości podczas wykonywania obowiązków służbowych.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za Fundację, dlatego:

 • Aktywnie angażujemy się w realizację misji FRDL.
 • Dbamy o rozwój Fundacji oraz rozwój indywidualny.
 • Optymalnie wykorzystujemy wspólne zasoby i dbamy o zwiększanie majątku Fundacji.
 • Wykorzystujemy swą wiedzę i doświadczenie w sposób kreatywny.
 • Ponosimy indywidualną odpowiedzialność za powierzone nam zadania.
 • Ponosimy konsekwencję podejmowanych decyzji i zobowiązań.

4. PRZEJRZYSTOŚĆ W PODEJMOWANIU DECYZJI I DZIAŁANIU

 • Jako pracodawcy kierujemy się zasadą przejrzystości w procesie podejmowania decyzji, w oparciu o znane wszystkim informacje, przesłanki i kryteria.
 • Decyzje podejmujemy zgodnie z zasadą, że w ten proces zaangażowani są wszyscy ci i tylko ci, których ona dotyczy.
 • Jako Zarząd Fundacji podejmujemy wszelkie starania i troskę o jednolity przepływ informacji i zrozumienie wśród pracowników dla naszych strategicznych decyzji. Jako Dyrektorzy Ośrodków Fundacji jesteśmy odpowiedzialni za właściwy przepływ informacji w Ośrodkach.
 • Jako pracownicy Fundacji uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji jej dotyczących poprzez udział w tworzeniu rocznych planów oraz strategii działania Fundacji.
 • Dbamy o przestrzeganie przez Fundację zasad przejrzystości w postępowaniu z odbiorcami usług, sponsorami i partnerami.

5. WSPÓŁPRACA

Współpracę rozumiemy jako wspieranie indywidualnych i zbiorowych wysiłków w osiąganiu celów naszej organizacji.

Współpracę w sieci uznajemy za warunek zachowania integralności Fundacji oraz podstawę skutecznego działania. Uznajemy również, że służy ona wzajemnej edukacji i profesjonalizacji.

Naszą współpracę budujemy na gotowości do słuchania innych, zaufaniu, lojalności, otwartości na pomysły i informacje, aktywnej komunikacji, docenianiu wiedzy, umiejętności i doświadczeń innych, solidarności w działaniu na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.

6. PARTNERSTWO

Naszymi najistotniejszymi zasadami współpracy, jako pracowników Fundacji w codziennym wykonywaniu obowiązków jest partnerstwo i równość partnerów. Wszystkich odbiorców usług, współpracowników i sponsorów traktujemy w równy sposób.

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net