Galeria zdjęć
     
  Referencje
 

 

 

Kodeks Etyczny Pracowników FRDL

 

Zasady postępowania pracowników i współpracowników
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
przestrzega przepisów prawa, działa zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz respektuje zasady etyki w swojej działalności.

 

Nasze działania wynikają z misji Fundacji oraz dbałości o dobro osób i instytucji korzystających z naszych usług. Filarem naszych działań jest także współpraca z innymi instytucjami i osobami prywatnymi, oparta na szacunku, otwartości, uczciwości i bezstronności we wzajemnych relacjach.

W codziennej pracy dbamy szczególnie o:

              ·     Lojalność i dobre imię Fundacji.

              ·     Rzetelność.

              ·     Odpowiedzialność.

              ·     Przejrzystość w działaniu i podejmowaniu decyzji.

              ·     Oparcie naszych działań na współpracy.

              ·     Partnerstwo.
 

1. LOJALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FRDL

Jesteśmy lojalni wobec środowiska Fundacji, dbamy o dobre imię Fundacji i nasz wspólny dorobek, dlatego:

    ·         Rozważnie dysponujemy informacjami, które są ważne z perspektywy interesu Fundacji oraz dobra odbiorców usług, partnerów i sponsorów.

    ·         Rozwiązujemy zaistniałe konflikty w gronie tych osób w Fundacji, których konflikt dotyczy.

    ·         Nie wykorzystujemy zasobów Fundacji dla celów prywatnych.

    ·         Nie podejmujemy działań konkurencyjnych wobec działań Fundacji i odbiorców usług.

    ·         Zobowiązujemy się do zachowania poufności w kontaktach z odbiorcą usług i na jego temat.

   ·         Jako pracownicy Fundacji mamy prawo do swobodnego zgłoszenia przełożonemu swych uwag i odczuwalnych problemów, związanych z Fundacją. Jako przełożeni mamy obowiązek wysłuchania pracownika i postępowania zgodnie z przyjętymi w Fundacji procedurami.

2. RZETELNOŚĆ

Jako pracownicy zespołu Fundacji wypełniamy nasze służbowe obowiązki w sposób profesjonalny, staranny i rzetelny. Powierzone zadania wykonujemy sumiennie i terminowo, budując w ten sposób zaufanie współpracowników i odbiorców usług.

Dlatego:

 ·       Stosujemy ustalone standardy i procedury celem utrzymania wysokiej jakości usług. Jesteśmy zatem zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego stosowania wewnętrznych Regulaminów, Uchwał Zarządu oraz innych przyjętych przez Zarząd FRDL standardów.

·       Jesteśmy ludźmi kulturalnymi i dbamy o spójność naszych zachowań w życiu zawodowym i osobistym.

·       Jako pracodawcy wszystkich pracowników traktujemy w równy sposób.

·       Przestrzegamy, aby w przypadkach zatrudnienia w Fundacji osób ze sobą spokrewnionych, nie zaistniała pomiędzy nimi sytuacja bezpośredniej podległości podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za Fundację, dlatego:

    ·         Aktywnie angażujemy się w realizację misji FRDL.

    ·         Dbamy o rozwój Fundacji oraz rozwój indywidualny.

    ·         Optymalnie wykorzystujemy wspólne zasoby i dbamy o zwiększanie majątku Fundacji.

    ·          Wykorzystujemy swą wiedzę i doświadczenie w sposób kreatywny.

    ·         Ponosimy indywidualną odpowiedzialność za powierzone nam zadania.

    ·         Ponosimy konsekwencję podejmowanych decyzji i zobowiązań.
 

4. PRZEJRZYSTOŚĆ W PODEJMOWANIU DECYZJI I DZIAŁANIU

·       Jako pracodawcy kierujemy się zasadą przejrzystości w procesie podejmowania decyzji, w oparciu o znane wszystkim informacje, przesłanki i kryteria.

·       Decyzje podejmujemy zgodnie z zasadą, że w ten proces zaangażowani są wszyscy ci i tylko ci, których ona dotyczy.

·       Jako Zarząd Fundacji podejmujemy wszelkie starania i troskę o jednolity przepływ informacji i zrozumienie wśród pracowników dla naszych strategicznych decyzji. Jako Dyrektorzy Ośrodków Fundacji jesteśmy odpowiedzialni za właściwy przepływ informacji w Ośrodkach.

·       Jako pracownicy Fundacji uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji jej dotyczących poprzez udział w tworzeniu rocznych planów oraz strategii działania Fundacji.

·       Dbamy o przestrzeganie przez Fundację zasad przejrzystości w postępowaniu z odbiorcami usług, sponsorami i partnerami.
 

5. WSPÓŁPRACA

Współpracę rozumiemy jako wspieranie indywidualnych i zbiorowych wysiłków w osiąganiu celów naszej organizacji.

Współpracę w sieci uznajemy za warunek zachowania integralności Fundacji oraz podstawę skutecznego działania. Uznajemy również, że służy ona wzajemnej edukacji i profesjonalizacji.

 Naszą współpracę budujemy na gotowości do słuchania innych, zaufaniu, lojalności, otwartości na pomysły i informacje, aktywnej komunikacji, docenianiu wiedzy, umiejętności i doświadczeń innych, solidarności w działaniu na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
 

6. PARTNERSTWO

Naszymi najistotniejszymi zasadami współpracy, jako pracowników Fundacji w codziennym wykonywaniu obowiązków jest partnerstwo i równość partnerów. Wszystkich odbiorców usług, współpracowników i sponsorów traktujemy w równy sposób.

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]