Referencje
     
  Centrum Usług Ewaluacyjnych
 

 

 

 

 

                                         Aktualności

 

LIST OTWARTY PROF. REGULSKIEGO DO A. MICHNIKA - zapraszamy

Inicjatywa Społeczna Roku 2013  -  zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

- ulotka informacyjna o konkursie -pobierz

Serdecznie zapraszamy.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP - serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia- wejdź

Finał VI edycji DOROCZNEJ NAGRODY FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury

Z przyjemnością informuję, że 9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne zrealizowane w latach 2012/2013. Naszym celem jest promowanie działań w sferze kultury, budujących więzi społeczne. Nagroda objęta jest patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury.

Uroczystości towarzyszyła konferencja i dyskusja: "WARTO! Lokalna kultura jako wartość". Była to okazja do spotkania i rozmowy ludzi z całej Polski, reprezentujących władze samorządowe, przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych i grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwój rodzimej kultury z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących i z nią współpracujących. Gospodarzem był prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL i przewodniczący Kapituły Dorocznej Nagrody. Głos zabrali prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, organizacji współpracującej z FRDL przy organizacji Dorocznej Nagrody i jednego z fundatorów nagród.

Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wystosował
list (pobierz) do uczestników konferencji. Nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pogratulował jej twórcom wytrwałych działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom Dorocznej Nagrody powinszował sukcesu, życząc, aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom. Tekst listu dostępny jest poprzez stronę www.frdl.org.pl
Prelekcje wygłosił ks. Adam Boniecki, Redaktor Senior „Tygodnika Powszechnego”, który rozważał, czym jest „wartość” w życiu człowieka. Dr Tomasz Rakowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział, jak aktywizować społeczności wiejskie i peryferyjne za pomocą sztuki, bez narzucania im swoich koncepcji. Uroczystość zakończyła się panelem z udziałem laureatów poświęconym refleksji "Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?". Relacja fotograficzna, filmowa oraz omówienie merytoryczne konferencji dostępne będą wkrótce poprzez stronę www.frdl.org.pl

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z czterech kategorii otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, a wyróżnieni - po czterech w każdej z kategorii - dyplomy.
Zwycięzcą w kategorii jednostek samorządowych jest Gmina Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) za projekt „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”. Wśród samorządowych instytucji kultury największy sukces odniosła Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (woj. łódzkie) za projekt „Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski", a w kategorii organizacji pozarządowych i grup obywateli laureatem zostali Mieszkańcy wsi Borówek (woj. dolnośląskie) za projekt "Razem możemy więcej - wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego". W kategorii osób indywidualnych Kapituła przyznała Doroczną Nagrodę Państwu Ewelinie i Mariuszowi Gryniukom z Kuźniczyska (woj. dolnośląskiej) za odrestaurowanie XVIII - wiecznego młyna wodnego i utworzenie w nim Izby Tradycji Młynarskich, jako izby spotkań mieszkańców i za przypomnienie tradycji związanej z zawodem młynarza.

Laureaci głównych nagród otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł ufundowane przez Fundację Orange, Narodowe Centrum Kultury i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Załączam pełną listę laureatów i wyróżnionych i zapraszam na stronę www.frdl.org.pl.

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z najnowszym produktem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
osoby do kontaktu w Podlaskim Centrum

Katarzyna Świętochowska - kswietochowska@frdl.bialystok.pl - 85 732 17 88

 

Ulotka - pobierz

Zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" do Warszawy na 18 października br.


Zaproszenie jest skierowane do przedszkoli i szkół zakwalifikowanych do projektu.

Rejestracja na konferencję możliwa jest tylko przez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje oraz formularz znajdą Państwo pod linkiem  www.szkolawspolpracy.pl

Szkoła współpracy-rekrutacja przedłużona!

informujemy, że pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc  w nowym projekcie systemowym, realizowanym z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszam na stronę projektu: www.szkolawspolpracy.pl, do dnia 22.09.2013 (niedziela.

Szanowni Państwo

Dziś oficjalnie ruszyła strona projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pod adresem:
www.szkolawspolpracy.pl

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji już teraz!

Szanowni Państwo

Już po raz szósty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne.

Naszym celem jest uhonorowanie autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk. 

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii: 

·         jednostki samorządu terytorialnego;

·         samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);

·         organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;

·         osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2013 roku. (decyduje data stempla pocztowego). Formularze i potrzebne informacje dostępne są na stronie www.frdl.org.pl . Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:


Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
 

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w I Konkursie Krasomówczym „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”!

Konkurs odbędzie się na zakończenie IV Kongresu Regionów w Świdnicy, 13 czerwca 2013 r. w Teatrze o godz. 16.20. Do udziału zapraszamy wszystkich samorządowców, dla których piękna polszczyzna jest ważnym narzędziem działalności publicznej. Zapraszamy zwłaszcza prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad, starostów i marszałków oraz chętnych urzędników! Nagrody to tytuł „Samorządowego Mistrza Języka Polskiego”, dyplomy i statuetki.
Informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy są zamieszczone na stronie organizatora, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
www.frdl.org.pl. Serdecznie zapraszamy!
18 maja br. odbyła się w Warszawie część pisemna tego samego konkursu: „Klasówka dla urzędników”.

FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - KONFERENCJA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z wydawnictwem C.H. BECK zapraszają Państwa serdecznie do udziału w dwudniowej konferencji pt. "Finansowanie sportu ze środków publicznych". Konferencja odbędzie się w terminie 27-28.06.2013 we Wrocławiu.

Konferencja odpowiada na żywotne problemy dotykające samorządy i organizacje sportowe oraz nawiązuje do wydanej w bieżącym roku przez Wydawnictwo C.H. Beck książki „Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny”. Efektem Konferencji będzie kolejna monografia tego wydawnictwa poświęcona problematyce finansowania sportu.

Zapraszamy.

SAMORZĄDOWY MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO - OGŁASZAMY KONKURS!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zapraszają urzędników samorządowych każdego szczebla do udziału w konkursie „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”.

Celem konkursu jest promocja poprawnej polszczyzny urzędowej jako podstawowego narzędzia komunikacji między obywatelami a przedstawicielami władz lokalnych.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych części:

   *pisemnej „Klasówki dla urzędników”
   *Konkursu Krasomówczego „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”.

„Klasówka dla urzędników” odbędzie się 18 maja br. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Będą wysokie nagrody pieniężne oraz nagroda w postaci udziału w IV Kongresie Regionów w Świdnicy.

Konkurs Krasomówczy odbędzie się 13 czerwca br. podczas Kongresu Regionów w Świdnicy.

Liczba uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje o konkursie i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

KULTURA – INTERWENCJE - nowy program Narodowego Centrum Kultury - wejdź

Prof. Jerzy Regulski - KILKA UWAG I REFLEKSJI NA TLE RAPORTU: „NARASTAJĄCE DYSFUNKCJE. ZASADNICZE DYLEMATY, KONIECZNE DZIAŁANIA” - pobierz

  Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jst- opinia FRDL

Przypominamy, że już tylko do 28 lutego br. można składać wnioski do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP  jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

 Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w maju w czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP łączy się Witryną Obywatelską, bazą dobrych praktyk działań obywatelskich, które mają tym samym być szeroko upowszechniane.

O to co można o Nagrodzie przeczytać na www.ngo.pl

   PROF. MICHAŁ KULESZA (1948 - 2013)

„ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU” - ZAPOWIEDŹ SEMINARIÓW

Z przyjemnością informujemy, że już wiosną 2013 roku rozpoczynamy II edycję seminariów dotyczących zarządzania finansami JST pt. „Rozwój w warunkach kryzysu” realizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Seminaria skierowane są do osób zajmujących decyzyjne stanowiska w samorządach oraz przedstawicieli władzy uchwałodawczej wszystkich typów samorządów, a także specjalistów w tej dziedzinie: skarbników gmin 
i powiatów, naczelników departamentów i wydziałów finansowych.

Uczestnicy seminariów poszerzą swoją wiedzę i rozwiną umiejętności związane 
ze stosowaniem najważniejszych narzędzi zarządzania finansami JST, przybliżą metody i praktykę w efektywnym zarządzaniu finansami, uzyskają również rekomendacje rozwiązań, dotyczące problemów występujących w ich JST. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się z Państwem osoby będące poważanymi w środowisku samorządowym ekspertami z zakresu zarządzania finansami.

Zajęcia będą się odbywały w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Jeleniej Górze oraz Ciechanowie.

O szczegółach projektu będziemy Państwa informowali wkrótce.

  Pan Jerzy Stępień, Wiceprezes FRDL otrzymał nominację w plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej VOX POPULI  - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa i poparcia jego kandydatury w plebiscycie - pobierz

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie rozpoczęła kolejny nabór na dwusemestralne, bezpłatne studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie:  „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Studia mają charakter nowatorski, organizowane są po raz pierwszy na terenie  województwa zachodniopomorskiego. Ich celem  jest  podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji  kadr instytucji publicznych i organizacji społecznych działających w dziedzinie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Nowy zasób wiedzy powinien dopomóc w skuteczniejszym  rozwiązywaniu  problemów społecznych  lokalnych wspólnot samorządowych. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, przewiduje interaktywne formy nauczania, prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, naukę współdziałania.

Rekrutacja kandydatów do 15 września 2012 roku. Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie www.wsap.szczecin.pl. Dodatkowymi informacjami służy: Joanna Dziedzic-Kozłowska  tel. (91) 4870365,  e-mail: podyplomowe@wsap.szczecin.pl

 

 Zapraszamy również do korzystania z oferty Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia”, informacja -pobierz

http://www.wsap.szczecin.pl/wsapserwis/chapter_83000.asp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej poszukuje  osoby na stanowisko: Specjalista ds. Sprzedaży - wejdź

Ogłoszenie wyników Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Bądź aktywny - To Twój Czas" - II grupa białostocka

W związku z odznaczeniem, prof. Jerzy Regulski wystosował list otwarty do wszystkich, którym polska samorządność leży na sercu i którzy się przyczynili do jej rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu  - LIST

  Zapraszamy na III Kongres Regionów w Świdnicy.

Po raz trzeci Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest partnerem merytorycznym Kongresu Regionów w Świdnicy organizowanego przez Miasto Świdnica i koncern Ringier Axel Springer. Kongres objęty został patronatem honorowym przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

W tym roku Fundacji przypadł zaszczyt organizacji sesji plenarnej otwierającej kongres: „Kultura jako narzędzie budowania kapitału społecznego” (wtorek, 29 maja o godz. 18.00), oraz sześciu paneli poświęconych tematom ważnym dla samorządowców. Serdecznie zapraszamy! Więcej

 Doroczna Nagroda FRDL

Ogłoszenie wyników V edycji DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w Warszawie podczas uroczystej konferencji „Kultura – integracja społeczna – rozwój”. Więcej

                                          strona 2

                  

WSPÓŁPRACUJEMY:

Gazeta Samorządu i Administracji

 
 

Gazeta Samorządu i Administracji wydawana od 1999 r.  to bank dobrych pomysłów dla specjalistów w administracji publicznej!
Właśnie obchodzimy 10−lecie powstania Gazety. Nie bez przyczyny nasz jubileusz pokrywa się z obchodami 10. rocznicy reformy administracji samorządowej. Gazeta Samorządu i Administracji powstała właśnie po to, aby poprzez dobre pomysły i praktyczne wskazówki, zgodnie z przepisami pomagać samorządowcom i pracownikom administracji rządowej zarządzać swoją jednostką.

Dwutygodnik czytają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, sekretarze, wyższa kadra zarządzająca, naczelnicy wydziałów w urzędach samorządowych i jednostkach im podległych oraz członkowie rad. Polecamy go również kadrze zarządzającej i specjalistom w innych jednostkach administracji publicznej − w urzędach centralnych, administracji rządowej.

http://p.infor.pl/promocja-infor/gsia/20090303/index.html

Gazeta Samorządu i Administracji radzi:

Skuteczne narzędzia kampanii wyborczej. Więcej...

We współpracy z Gazetą Samorządu i Administracji) Gminy "pracują" nad świadomością ekologiczną mieszkańców. Więcej...

Jakie są prawidłowe zasady zmiany granic
 
Przepisy dotyczące zmiany granic gmin i powiatów są zgodne z Konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali jednak za konieczne poprawienie obecnie obowiązujących rozwiązań.
Więcej….

Pracownicy mianowani bez przywilejów emerytalnych

Lustracja

Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika samorządowego?  - porada pochodzi z 18 numeru Gazety Samorządu i Administracji
 
Z kolejnych nr GSiA można się dowiedzieć.... pobierz plik
 

 

 Prof. Jerzy Regulski Kawalerem Orderem Orła Białego
Prof. Jerzy Regulski, prezes i współtwórca naszej Fundacji, został uhonorowany Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość wręczenia orderu miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie podczas obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.
Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem. 
Więcej o uroczystości

Informujemy, iż  szkolenie planowane na dzień 14.05.2012 r. pt. "Metryka sprawy podatkowej (zmiany obowiązujące od 07.03.2012 r.)" zostało odwołane

Projekt "Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego

Rekrutacja -wejdź

Zapraszamy serdecznie.

Projekt "Wciąż aktywni i młodzi - program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +"

REKRUTACJA rozpoczęta!!! - wejdź

Zapraszamy serdecznie.

 

REKRUTACJA rozpoczęta !!! Serdecznie zapraszamy na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach

http://wsap-kielce.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-rozpoczeta

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do:


                                                                               

                                                                                     

                                                                                      DOROCZNEJ NAGRODY FRDL
                                                                za lokalne inicjatywy kulturalne


                                                                                                                pod patronatem
                                                                     Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO

                                            

W tym roku uhonorowani zostaną autorzy przedsięwzięć kulturalnych i kulturotwórczych zrealizowanych w latach 2010-2011, którzy reprezentują następujące kategorie: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe lub grupy obywateli,
osoby indywidualne
.
Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2012 roku.

Więcej informacji

  Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce pragnie Państwa zaprosić na cykl ogólnopolskich, bezpłatnych szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy na dwa szkolenia, które odbędą się w Białymstoku w dniach 15.12.2011 r. oraz 16.12.2011 r. w  Villa Tradycja
ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok

Po więcej informacji zapraszamy  strony internetowe

http://frdl.mazowsze.pl/frdl,glowna,aktualnosc-83;   http://www.uewszkole.pl/

Zapraszamy na konferencje:JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO?

Czy warto stosować narzędzia sprawdzone w biznesie?


z udziałem wybitnych ekspertów od spraw finansów.

Gościem specjalnym
konferencji będzie prof. Jerzy Hausner.

Trzy konferencje o tym samym programie odbędą się w:

 Kielcach - 18 listopada,
Białymstoku - 28 listopada,

Szczecinie - 2 grudnia br.

Więcej informacji

 

REKRUTACJA do projektu "Bądź aktywny - To Twój Czas"

NOWOŚĆ - Kurs przygotowujący do egzaminu na Urzędnika Mianowanego - ZAPRASZAMY - zobacz ofertę

ANKIETA potrzeb szkoleniowych i doradczych - serdecznie zapraszamy do wypełnienia - wejdź

Konkurs MRR na najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem.
W konkursie nagrodzone zostaną przykłady rozwiązań, działań i przedsięwzięć, które propagują skuteczne i efektywne sposoby zarządzania strategicznego rozwojem na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 października 2011 r.

Więcej informacji na stronie MRR

  Raport: Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 r.?

Demokracja lokalna ma się w Polsce dobrze, wynika z raportu przygotowanego przez FRDL: Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w omówieniu raportu oraz w samym raporcie, w jego pełnej wersji. Zapraszamy.

Raport przygotowany został w oparciu o badania przeprowadzone przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
Głównym sponsorem publikacji raportu jest Telekomunikacja Polska SA.

 

Twórcy polskiej reformy samorządowej na spotkaniu z Prezydentem Barackiem Obamą

Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, prof. Jerzy Regulski i sędzia Jerzy Stępień, współtwórcy polskiej reformy samorządowej i założyciele FRDL, wzięli udział w spotkaniu liderów byłej opozycji antykomunistycznej w Polsce z Prezydentem USA Barackiem Obamą. Spotkanie odbyło się 28 maja br.

- Chciałbym podziękować wszystkim obecnym na tej sali, ale także narodowi polskiemu, za to, że jest inspiracją dla zmian na całym świecie - powiedział Obama. - Teraz mam sporo siwych włosów, wtedy byłem studentem (...) Pamiętam, że zrozumiałem wtedy, że dzieje się właśnie historia na naszych oczach, bo zwykli ludzie robili niezwykłe rzeczy z wielką odwagą, mimo, że nie mieli dużych szans. Przywódcy Solidarności oraz inne osoby (obecne) w tej sali zapoczątkowali pokojową rewolucję, która doprowadziła do upadku reżimu i upadku całego systemu ucisku sowieckiego. Doprowadziło to do skutków na całym świecie, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej - oświadczył.

Zadeklarował też, że chciałby zachęcić wszystkie państwa, które "przechodzą teraz te same doświadczenia", aby uczyły się od Polski.

Prof. Jerzy Regulski podziękował Prezydentowi Obamie za pomoc jaką Stany Zjednoczone okazały Polsce w okresie odbudowywania demokracji w naszym kraju. Podkreślił szczególnie rolę wsparcia amerykańskich agend rządowych, prywatnych fundacji i organizacji pozarządowych dla działań związanych z wprowadzaniem w Polsce reformy samorządowej.

Zaproszenie twórców reformy samorządowej na spotkanie z amerykańskim prezydentem jest kolejnym dowodem uznania i podkreślenia kluczowej roli procesu decentralizacji władzy w Polsce dla dekomunizacji życia w naszym kraju. 

Amerykanie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji lokalnej administracji. W latach 90. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej współrealizowała wiele z tych programów pomocowych, szczególnie we współpracy z Uniwersytetem Rutgersa.      

Małgorzata Herbich

 

  FRDL i Miasto Wrocław zapraszają na film o 20. latach reformy samorządowej: ZDARZYŁO SIĘ TYLKO W POLSCE

w reżyserii Pawła Kędzierskiego -
więcej informacji

 Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
                 W imieniu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jerzy Kopania Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Małgorzata Anna Szewczyk Dyrektor Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Konsultacje odbędą się 11.04.2011 roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 6 w auli Collegium Novum o godz. 12.00.

 

"Wstępny projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw do konsultacji społecznych przed opracowaniem legislacyjnym"

Program:
11.50-12.00   Briefing min. Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
                         Rozpoczęcie konsultacji społecznych
12.00-12.20   Powitanie uczestników przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (nagranie DVD)
12.02-12.15   Wystąpienie min. Olgierda Dziekońskiego – omówienie projektu ustawy
12.15-14.50   Dyskusja nad przedstawionym wstępnym projektem ustawy, wypowiedzi uczestników Forum
14.50-15.00   Podsumowanie dyskusji
15.00               Zakończenie spotkania
 Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 8.04.2011r. na adres kswietochowska@frdl.bialystok.pl lub kmalec@frdl.bialystok.pl

Projekt ustawy

Przewodnik

Uzasadnienie
 

Serdecznie zapraszamy!

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z długoletnią tradycją, Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dokonało wyboru najefektywniej szkolących się gmin naszego regionu, w ramach konkursu „ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ W ROZWOJU WIEDZY SAMORZĄDOWEJ"

Laureaci roku 2010

Miasta  

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Supraślu

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Sokółce

Urząd Miejski w Choroszczy

Urząd Miejski w Hajnówce

Gminy

Urząd Gminy w Korycinie

Urząd Gminy w Jaświłach

Urząd Gminy w Janowie

Urząd Gminy w Suwałkach

Urząd Gminy w Czeremsze

 

                      

     

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych - więcej

Spotkanie rekrutacyjne dla samorządów z województwa podlaskiego odbędzie się  27 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej hotelu "Lipowy  most" Borki 29, 16-030 Supraśl

"Zatrudnienie metodą na wykluczenie" - więcej

Audiovideobook  "Chcę mówić i prezentować sie lepiej"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z audiovideobokiem "Chcę mówić i prezentować się lepiej", który powstał w wyniku realizacji przez Podlaskie Centrum FRDL projektu "PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej".

AUDIOVIDEOBOOK jest skierowany do osób, które mogą i chcą poprawić swoje kompetencje komunikacyjne umożliwiając im w przyszłości lub obecnie aktywne poszukiwanie pracy, skierowany jest też do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne bez względu na wiek.

Wersja audio i video - dostępna w biurze projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
Ul. Dojlidy Fabryczne 26, Białystok

AKADEMIA WIEDZY - projekt kierowany jest do osób pracujących i zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, chcących uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy (tj. osób powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą) - wejdź

  Stowarzyszenie „Kongres Kobiet”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Feminoteka organizują we wrześniu i październiku dwudniowe, sobotnio-niedzielne szkolenia – po jednym w każdym województwie - dla kandydatek startujących w wyborach samorządowych. Szkolenia organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego.

W szkoleniach omawiane będą następujące zagadnienia:

  • podstawy wiedzy o samorządzie terytorialnym,
  • polityka równościowa na poziomie lokalnym,
  • jak prowadzić kampanię wyborczą.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kandydatki z mniejszych miejscowości, startujące do samorządu po raz pierwszy, mające za sobą dorobek w działalności społecznej.

Organizatorzy nie preferują żadnej opcji politycznej.

Szkolenia są bezpłatne. Dojazd i nocleg uczestniczki załatwiają we własnym zakresie.

Kalendarium szkoleń podamy w terminie późniejszym.

Chętne do udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go e-mailem na adres: biuro@kongreskobiet.pl w terminie do 20 września b.r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz/

kontakt dla woj. podlaskiego: Justyna Frankowska, tel. (85) 749 91 55

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o utworzenie menu oraz wycenę wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o  wycenę usługi emisji spotu reklamy telewizyjnej dotyczącego realizacji przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi emisji spotu radiowego dotyczącego realizacji przedmiotowego projektu

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o  wycenę usługi emisji sponsorowanych artykułów prasowych dotyczących realizacji  przedmiotowego projektu.

Zakończenie realizacji projektu - „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie”

Wyniki Komisji Oceny Wniosków - "Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja"

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o koszt wynajęcia powierzchni reklamowej na 30 bilbordów, na terenie województwa podlaskiego.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o  wycenę usługi emisji spotu radiowego dotyczącego realizacji przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o  wycenę usługi emisji sponsorowanych artykułów prasowych dotyczących realizacji  przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie w związku z realizacją projektu „PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej” o numerze umowy UDA-POKL.06.01.01-20-063/09-00 zwraca się z zapytaniem o  wycenę usługi emisji spotu reklamy telewizyjnej dotyczącego realizacji przedmiotowego projektu.

20 rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych w III RP

Konkurs "Za szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2009 r." - laureaci konkursu

Rok 2009 to czas uroczystych obchodów ważnych dla Polski rocznic i jubileuszy. Prawie równocześnie z wolną Polską powstała też Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. FRDL w 2009 roku obchodzi Jubileusz XX-lecia Fundacji.
Więcej informacji na temat obchodów...

 

 

 Podlaska Marka Roku 2009 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie
 

Wszelkich informacji związanych z Podlaską Marką Roku 2009 oraz pomocy technicznej udziela Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 74 97 454, tomasz.lotowski@wrotapodlasia.pl

 

POMYSŁ NA BIZNES WSPARCIE NA STARCIE III EDYCJA- dotacja na własną działalność gospodarczą

Z przyjemnością informujemy, że decyzją  jury III edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”  laureatką została Sylwia Małachowska - dziennikarka TV Białystok.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W konkursie przewidziano trzy kategorie: „Mikrofon” dla audycji radiowych, „Pióro” dla artykułów prasowych i „Ekran” dla programów telewizyjnych. Właśnie w kategorii "Ekran" nagrodę zdobyła Sylwia Małachowska za audycję pt. „Wsparcie na starcie” – TV Białystok;

Program TV Białystok (do obejrzenia na stronie: www.tvbialystok.pl ) przedstawia historię powstania TEATRU ARKADIA, który 2 lata temu skorzystał z dotacji w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, ZPORR Działanie 2.5 „ POMYSŁ NA BIZNES – WSPARCIE NA STARCIE” – realizowanego przez Podlaskie Centrum FRDL.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 11 grudnia 2009 r.  Szczegóły dotyczące wydarzenia opublikowane zostaną do 30 listopada 2009 r. na oficjalnej stronie konkursu www.ludzkatwarzefs.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu  http://www.youtube.com/tvbialystok?gl=PL&hl=pl#p/u/0/SShbACbZIMo

Kongres Kobiet zbiera podpisy pod projektem ustawy

Fundacja wspiera Kongres Kobiet w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy o parytetach. Potrzeba min. 100 tysięcy podpisów - przyłącz się!

W związku z akcją zbierania podpisów pod projektem ustawy o wprowadzeniu parytetów płci na listach wyborczych publikujemy potrzebne informacje: formularz do zbierania podpisów
, projekt ustawy, instrukcja wypełniania formularza, poradnik zbieraczki oraz poradnik zbierania podpisów.
Prosimy o przyłączenie się do akcji.

Kontakt do Biura Kongresu Kobiet:
Biuro Kongresu Kobiet
ul. Noakowskiego 4 lok.8
00-666, Warszawa
biuro@kongreskobiet.pl
www.kongreskobiet.pl
 

"PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej"- zapraszamy do zapoznania się z projektem

"Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie" - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"Dwudziestolatka" - nowa piosenka Kuby Sienkiewicza

Piosenka "Dwudziestolatka" to nietypowy prezent od FRDL i Kuby Sienkiewicza dla sympatyków Fundacji i wszystkich, którzy cieszą się, że żyją w wolnej, demokratycznej Polsce.
Więcej o piosence...

Pobierz, odtwórz piosenkę !!!
 

Wywiadu z Kubą Sienkiewiczem z Elektrycznych Gitar- autorem "Dwudziestolatki"- pobierz

  CENTRUM USŁUG EWALUACYJNYCH

FRDL uczestniczy w Inicjatywie 89, a nasze obchody wpisują się w ogólnopolskie świętowanie dwudziestolecia wolnej Polski.

Obchody Roku Demokracji i Jubileuszu XX-lecia FRDL w województwie podlaskim

Seminarium dla władz samorządowych województwa podlaskiego na temat: "Samorządy lokalne - dylematy i wyzwania".
Gość specjalny spotkania - prof. Michał Kulesza (współtwórca reformy samorządowej, uznany specjalista z zakresu samorządu terytorialnego).

"Za szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2008 roku"

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU FRDL - ruszyła rekrutacja na szkolenia

Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego nad Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

NAGRODA  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekt FRDL "Sołtyski i liderki wiejskie. Kobiety zarządzają polską wsią" laureatem konkursu MRR  Dobre praktyki EFS 2008

24 stycznia 2008 r. to dzień premiery telewizyjnego magazynu "Eurolinia Plus" w TV Biznes oraz otwarcia portalu informacyjnego www.euroliniaplus.pl

 

Portal i magazyn są częścią projektu koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, mającego ułatwić przygotowane wniosków o dotacje unijne grupom społecznym, które w latach 2007-2013 po raz pierwszy mogą samodzielnie składać wnioski. Akcja informacyjna ma także pomóc tym, którzy byli dotychczas mniej aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu unijnych dotacji.

Partnerami FRDL w projekcie są TV Biznes i PAP Serwis Samorządowy.

http://www.frdl.org.pl/main/euroliniaplus.htm

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Kolejny raport reaktywowanego Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość"

W listopadzie br. wydany został drugi raport pt. "Samorządność i demokracja lokalna" reaktywowanego Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość".
Raport nawiązuje do działalności Konwersatorium DiP przed blisko trzydziestu laty. Właśnie na jego forum 12 czerwca 1981 roku zostały przedstawione po raz pierwszy założenia reformy samorządowej. Zrealizowano je dziewięć lat później, gdy pozwoliły na to zmiany polityczne po wyborach w czerwcu 1989.
W Radzie Programowej Konwersatorium zasiadają Barbara Imiołczyk, prezes zarządu FRDL i prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL.

Zapraszamy do lektury:
Raport 2/2007 -
Samorządność i demokracja lokalna
Aneksy do raportu 2/2007
Informacja prasowa dot. raportu pt. Samorządność i demokracja lokalna
Raport 1/2007 -
Uwagi o stanie demokracji w Polsce

Zapraszamy także na stronę
www.dip.org.pl
  

 

Nasz adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6
15-567 Białystok
tel. 0  85 732 17 88,  fax 0 85 732 94 84
e-mail:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl


Wyświetl większą mapę

                  

  Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6
15-567 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
     
Copyright FRDL 2001 [webmaster]