Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

FRDL PATRONEM III KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest patronem III Kongresu Edukacja i Rozwój, który będzie miał miejsce w dniach 27-28 października 2016 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne  i zawodowe.

W tym roku głównym tematem Kongresu będą kierunki rozwoju edukacji i szczegóły zmian w edukacji ogłoszonych przez panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej. Będą one miały wpływ na organizację pracy organów prowadzących, szkół i przedszkoli, instytucji wspierających placówki oraz współpracujących. Najwyższej wagi jest również postęp prac w programach rządowych prowadzących do unowocześnienia i cyfryzacji szkół.

Niezmiennie ideą przewodnią Kongresów Edukacja i Rozwój jest budowa przyjaznego i efektywnego środowiska uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w zdobywaniu wiedzy i rozwoju, wykorzystanie różnorodnych metod uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji.

Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program III Kongresu Edukacja i Rozwój są:

  • Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach  szkołach.
  • Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą.
  • Przyjazne i efektywne środowisko uczenia się w wymiarze materialnym, społecznym
    i psychologicznym.
  • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje:

  • XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli – 27-28.10.2016 r.
  • II Konferencja Edukacja w Samorządach – 27.10.2016 r.
  • II Konferencja dla Nauczycieli – 28.10.2016 r.
  • II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna – 28.10.2016 r.

Więcej informacji nt. Kongresu Edukacja i Rozwój znajduje się na stronie: www.kongres-edukacja.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net