Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom zostało powołane do życia w dniu 25.09.2007 r. uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Forum, z myślą o osobach zajmujących się zawodowo działaniami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami.

Aktualnie Forum liczy 14 osób reprezentujących 8 gmin. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką uzależnień. Członkowie PFPU spotykają się raz w kwartale. Tematyka szkoleń – odzwierciedla potrzeby członków – każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które zechciałby uczynić tematem kolejnych spotkań.

Fundacja zapewnia wykładowców – specjalistów z dziedzin będących w sferze zainteresowań członków Forum.

Celem funkcjonowania Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest:

– wymiana doświadczeń pomiędzy gminami oraz poszukiwanie najskuteczniejszych metod w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym

– prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji, zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju

– monitorowanie problemu i sposobów przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie lokalnym

– poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań w realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w jednostkach samorządu terytorialnego

– współpraca ze środowiskami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Archiwum działań PFPU

Dnia 17.12.2010 r. w siedzibie T-matic grupa computer plus w Białymstoku Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom podsumowało rok działalności (zakładka Podsumowanie rocznej pracy PFPU). Okazją ku temu było spotkanie szkoleniowe poświęcone tematyce: „Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – możliwości i korzyści”. Na koniec spotkania, tradycyjnie
– Forumowicze przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

W dniach 05-06.08.2011 r. zorganizowano 2-dniowe spotkanie PFPU, w ramach którego odbyło się szkolenie z tematów: „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie narkotykowej”, „Program wczesnej interwencji „Fred goes net” oraz  „Zadania dla samorządów gmin w KPPN na lata 2011-2016”. W ramach spotkania przewidziano szereg atrakcji, w tym zwiedzanie Choroszczy i okolic oraz kolację w Pensjonacie „Zdrojówka” w Horodnianach.

22.01.2010 r. – był kolejną okazją do spotkania Forumowiczów. Tym razem miejscem spotkania była Hajnówka dzięki uprzejmości Forumowiczek z tej miejscowości. Temat szkolenia to: „Cyberprzemoc – bezpieczny Internet”. Tradycyjnie spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, która sprzyjała wymianie poglądów. 

16.10.2009 r. – spotkanie szkoleniowe z tematu: „Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz współczesne dopalacze”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, dzięki zaproszeniu Forumowiczek z Augustowa.

26.06.2009 r. – spotkanie szkoleniowe z tematu „Ochrona danych osobowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Przemoc wobec dzieci – charakterystyka zjawiska, percepcja społeczna, prawna, psychologiczna”. Spotkanie odbyło się w Grajewie, w siedzibie Urzędu Miasta. Organizacja dzięki uprzejmości Forumowiczów z tej miejscowości.

PATRONATY
Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w dniu 28.04.2009 r. podpisano dwustronne porozumienie o współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 1.07.2009 r. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Tym samym, Forum zostało objęte patronatem tych instytucji, które dodatkowo zaoferowały pomoc m.in. w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych dla członków Forum, udzielaniu pomocy prawnej i konsultacji z udziałem specjalistów Agend rządowych oraz pomocy w organizacji konferencji, seminariów i spotkań informujących o funkcjonowaniu PFPU. Żywimy głęboką nadzieję, że wzajemna współpraca będzie owocna i przyczyni się do poprawy sytuacji w otaczającej na rzeczywistości społecznej.

Jednocześnie informujemy, że 26.06.2009 r., członkowie PFPU gościli w Grajewie, gdzie z inicjatywy 2 członków Forum pochodzących z tego miasta, odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce: „Ochrona danych osobowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Przemoc wobec dzieci – charakterystyka zjawiska, percepcja społeczna, prawna, psychologiczna”.

 03.04.2009 r. odbyło się kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach którego zorganizowano szkolenie z tematu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Dnia 12.12.2008 r. w siedzibie Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom podsumowało rok działalności (zakładka Podsumowanie rocznej pracy PFPU). Okazją ku temu było spotkanie szkoleniowe poświęcone tematyce: „Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi…” . Na koniec spotkania Forumowicze przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Podsumowanie rocznej pracy PFPU

29.09.2008 r. w siedzibie Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku kolejny raz spotkali się członkowie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie oprócz tradycyjnej wymiany poglądów odnośnie funkcjonowania PFPU i sytuacji w reprezentowanych gminach poświęcone było szkoleniu na temat „Hiv – jak z tym żyć?”.
Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu i będzie okazją do podsumowania rocznego funkcjonowania Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom