Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podlaskie Forum Pomocy Społecznej

Podlaskie Forum Pomocy Społecznej zostało zawiązane w 2003 r. z inicjatywy Podlaskiego Centrum FRDL i jest jednostką konsultacyjno – samokształceniową,autonomiczną, nieposiadającą osobowości prawnej.

Obecnie skupia 14 kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego.
Władzami Forum jest Zebranie Ogólne członków Forum oraz Zarząd Forum. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego zarządu.

Celem Forum jest wzajemne wsparcie merytoryczne oraz możliwość uzyskania bieżących informacji na tematy z wykonywanym zawodem. Wspólne spotkania to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązywania więzi między osobami, które na co dzień zajmują się zawodowo problematyką pomocy społecznej w różnych regionach naszego województwa. O tematyce spotkań decydują członkowie Forum. Wspólne spotkania są doskonałą okazją do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin. Forum daje możliwość wymiany doświadczeń i informacji oraz jest doskonałym wsparciem merytorycznym.

Nasze spotkania mają formę szkoleń, warsztatów oraz konsultacji. Proponujemy również organizację dwudniowych wyjazdów szkoleniowych, które będą okazją do jeszcze większej integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Szkolenia w ramach Forum odbywają się raz w kwartale. Składka członkowska w niezmiennej wysokości wynosi 150 zł netto/kwartał.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Pomocy Społecznej można zgłaszać do Pani Małgorzata Lach, na adres e-mail: mlach@frdl.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu: 85 732 17 88

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.

Statut Forum – pobierz

Deklaracja członkowska –pobierz