Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. € I INNE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY PZP ORAZ ZASADY KONSTRUOWANIA WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

2018 Maj 18 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

 

Adresaci szkolenia:

 – kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,

– pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp,

– pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

 

Prowadzący:  specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

Program szkolenia:

Moduł 1:
1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
– zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
– prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
– pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.
2) Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień,
3) Szacowanie wartości zamówienia:
– podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
– pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie szacowania,
– dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części,
– zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych – tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:

I. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
1) Procedura udzielania zamówień podprogowych:
– tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
– opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
– kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować,
– efektywne formy upublicznienia zamówienia,
– zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
2) Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
3) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
– definicja umowy oraz podstawa prawna,
– forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
– określenie praw i obowiązków stron,
– opis warunków wykonania umowy,
– dopuszczalność zmian umowy,
– określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
4) Środki ochrony prawnej.

II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:
– działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
– działalności kulturalnej,
– działalności oświatowej,
– rewitalizacji:

1) Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
2) Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
3) Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

IV. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
1) Wykaz usług o charakterze społecznym.
2) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
3) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
4) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:
– czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
– zasady konstruowania procedur,
– co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
– zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
– procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
– przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
– przegląd najczęściej popełnianych błędów,
– odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
– odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Maj 18
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum