Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO, UPROSZCZONE ZASADY W POSTĘPOWANIACH NA USŁUGI SPOŁECZNE ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2020 R.

2018 Czerwiec 15 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 czerwca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro w tym zamówieniami współfinasowanymi ze środków unijnych, tak aby zapewnić kwalifikowalność wydatków poniesionych w ich wyniku dla projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Ponadto szkolenie ma zapoznać uczestników z nowymi zasadami wydatkowania środków do 30 tys. euro oraz przydatnymi procedurami.

 

Korzyści ze szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. Euro w tym zamówieniami współfinasowanymi ze środków unijnych w projektach współfinansowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli realizacji projektu oraz nałożonych korekt finansowych.

 

Adresaci szkolenia:  Szkolenie proponowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów prywatnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w jednostkach w tym także zakupów finansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Program merytoryczny został przygotowany w taki sposób, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji zakupów i wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.

 

Prowadzący:  ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z szerokiego zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE w tym w zakresie realizację i kontroli projektów z dofinansowaniem UE. Od 14 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca, a od 12 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prowadzania kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych.

Program szkolenia:

1)    Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro – aktualne zestawienie przepisów koniecznych do prawidłowego wydatkowania środków publicznych.
2)    Obowiązkowe zasady zamówień publicznych do 30 tys. euro (zalecenia podmiotów kontrolnych)
3)    Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane a podział zamówień na części:
a)    planowanie zamówień publicznych,
b)    w jaki sposób prawidłowo ustalić szacunkową wartość zmówienia,
c)    w jaki sposób łączyć i dzielić zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki
a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
d)    wartość zamówienia na „drobne” roboty budowlane,
e)    ustalanie wartości zamówień nieplanowanych,
f)    udzielanie zamówień wykonywanych w częściach do progu 30 tys. euro.
4)    Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:
a)    przykładowe postanowienia regulaminu, najczęściej spotykane procedury wydatkowania zamówień do 30 tys. euro,
b)    tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro – w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego podmiotu oraz potrzeb Zamawiającego,
c)    zasady przesyłania ofert oraz komunikacji Zamawiający – Wykonawca w świetle „wejścia w życie” nowych przepisów ustawy Pzp,
d)    opis przedmiotu zamówienia, przykładowe warunki udziału wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kryteria oceny ofert w kwestii zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawcy,
e)    zamówienia uzupełniające lub podobne – przykłady z omówieniem,
f)    wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro,
g)    obowiązkowe ewidencjonowanie wydatków do 30 tys. euro poprzez wprowadzenie rejestru wydatków (umowa, faktura, rachunek, paragon),
h)    dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro w aspekcie planu zamówień publicznych lub planu finansowego.
i)    umowa – czy zawsze pisemna, forma i elementy składowe oraz zmiany umowy – zabezpieczenia interesu obu stron.
5)    Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi:
a)    wykaz usług: m.in. usługi pocztowe, usługi hotelarskie i restauracyjne, usługi
w zakresie organizacji przyjęć.
b)    zasady i procedura zamawiania usług społecznych a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE,
c)    omówienie przykładu do zastosowania oraz elementów, które są niezbędne
i przydatne w przygotowaniu ogłoszeniu.
6)    Zamówienia publiczne do 30 tys. euro współfinansowane ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej  na lata 2014 – 2020 oraz wymogi wynikające z wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
a)    zasady  udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków unijnych,
b)    wyłączenia stosowania wytycznych,
c)    opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia,
d)    kryteria oceny ofert,
e)    zamówienia dodatkowe i zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług
i robót budowlanych,
f)    procedura rozeznania rynku – uproszczone obowiązki zamawiającego i innych beneficjentów w zamówieniach o wartości do 50 tys. zł, upublicznienie zamówienia,
g)    zasada konkurencyjności – elementy zapytania ofertowego oraz warunki jego zmiany, wydatkowanie środków unijnych powyżej 50 tys. zł dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp i innych beneficjentów korzystających ze środków unijnych, warunki upublicznienie zamówienia,
h)    badanie i ocena oraz wybór oferty, oferta ważna i nieważna,
i)    forma i treść umowy z wykonawcą, zmian treści umowy, negocjacje z oferentami,
j)    obowiązki informacyjne o wyniku postępowania,
k)    elementy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia i formy udostępniania),
7)    Analiza przykładowych błędów na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie zamówień do 30 tys. Euro oraz dobre praktyki w zamówieniach do 30 tys. euro.
8)    Pytania, dyskusja, konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 czerwca  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 czerwca cena 345 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Czerwiec 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 1 czerwca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum