Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2016 ROK – ORGANIZACJA PRAC

2 grudnia 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego  oraz rocznych sprawozdań budżetowych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, skarbników gmin, oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący:  Praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca ośrodków pomocy społecznej w dziedzinie finansów.

Program  szkolenia:

 1. Wyprowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej – zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosowanie uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości, zweryfikowanie stosowanych rozwiązań do obowiązujących przepisów.
 2. Ujęcie wszystkich operacji związanych z kosztami i przychodami jednostki w księgach rachunkowych 2016 roku; ostateczny termin ujęcia w księgach rachunkowych roku 2016 operacji, które zostaną ujęte w dowodach otrzymanych w 2017
 3. Uzgodnienie ewidencji syntetycznej z analityczną; zasady dokonywania i sposób udokumentowania.
 4. Uzgodnienie sald kont środków pieniężnych.
 5. Uzgodnienie sald kont rozrachunkowych; naliczenie odsetek od nieterminowych płatności należności i zobowiązań; ustalenie zaległości i nadpłat.
 6. Odpisanie należności nieściągalnych, przedawnionych – podstawa prawna, zasady i tryb dokonywania i dokumentowania.
 7. Dokonanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów- możliwość odstąpienia od tego obowiązku.
 8. Wycena aktywów i pasywów; amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; odpisy aktualizujące należności – zasady i tryb oraz dokumentowanie.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki – podstawa prawna, uproszczenia dopuszczone ustawą, zasady przeprowadzania i rozliczania oraz dokumentowania przebiegu i wyników inwentaryzacji.
 10. Sporządzenie zestawienia obrotów dzienników częściowych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.
 11. Zweryfikowanie „wstępnego” bilansu.
 12. Ustalenie wyniku finansowego  jednostki; przeksięgowanie sald kont wynikowych.
 13. Sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego  jednostki, w tym jednostki samorządu terytorialnego; zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki – zasady grupowania operacji ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w poszczególnych sprawozdaniach – zakres regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
 14. Sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych – zasady, terminy, odpowiedzialność.
 15. Powiązanie sprawozdań budżetowych ze sprawozdaniem finansowym.
 16. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych (po przyjęciu bilansu).
 17. Wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych następnego roku.
 18. Indywidualne konsultacje.

Szczegóły

Data:
2 grudnia 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum