Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

WARSZTATY – BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE ORAZ ODDAWANIE DO UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

2018 Marzec 14 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 26 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia


Cel szkolenia:
Praktyczne omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów jakie wiążą się z procedurami prowadzonymi w tym obszarze.

W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną omówione zmiany przepisów obowiązujące od 23 sierpnia i 1 września 2017 roku, a dotyczące przygotowania do zbycia, przesłanek i finalizacji zbywania nieruchomości publicznych bez przetargu. Uczestnicy otrzymają w efekcie najbardziej aktualną wiedzę w obszarze omawianym na szkoleniu

Adresaci szkolenia:  Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomości publicznych.

Prowadzący: Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

 

Program szkolenia:

I. Zasady ogólne stosowania bezprzetargowego trybu zbywania oraz oddawania nieruchomości publicznych do używania (użytkowanie, najem i dzierżawa)

1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
3. Uchwała/zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia bez przetargu – zakres oraz ograniczenia kompetencji organu stanowiącego. Omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli.
4. Czy uchwała zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości może zostać zaskarżona jako naruszająca interes prawny osób trzecich  – omówienie aktualnego orzecznictwa.
5. Omówienie przepisów międzyczasowych w zakresie nowelizacji ugn, obowiązującej od 23 sierpnia 2017 roku – jak interpretować sprawę wszczętą i nie zakończoną w ramach gospodarki nieruchomościami?

II. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie bezprzetargowym

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/oddania do używania w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
2. Omówienie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie wykazów oraz zasad gospodarowania zasobem nieruchomości, obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017r.
3. Zamiar zbycia nieruchomości jako podstawa ogłaszania wykazu – praktyka stosowania znowelizowanych przepisów
4. Wykaz nieruchomości, a sprzedaż lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
5. Treść wykazu w przypadku umowy zamiany, darowizny czy aport nieruchomości publicznej – omówienie praktycznych konsekwencji zmiany art. 35 ust. 1 od 23 sierpnia 2017r.
6. Zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianach i korektach treści wykazu.
7. Wykaz jako załącznik do zarządzenia. Zmiana lub uchylenie zarządzenia jako skutek zmian wykazów oraz rezygnacji ze zbycia nieruchomości.
III. Podstawy rozporządzenia nieruchomością publiczną bez przetargu

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości publicznej. Praktyczne ujęcie stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących pierwszeństwa jako podstawy do nabycia nieruchomości bez przetargu. Sposób poszerzenia katalogu osób uprawnionych do pierwszeństwa i uwagi praktyczne w tym zakresie.
2. Roszczenia o nabycie nieruchomości stanowiące podstawę do nabycia nieruchomości z pierwszeństwem – prezentacja oraz analiza przesłanek pozwalających na stwierdzenie istnienia roszczenia.
3. „nieruchomość przyległa”, „poprawienie warunków zagospodarowania”, „niemożność zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości” –  omówienie problematyki w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
4. Zwolnienie z przetargu przy sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotów przeznaczających całość zysków na działalność statutową – przestawienie nowego brzmienia przepisu art. 37 ust. 3 po nowelizacji u.g.n. obowiązującej od 23 sierpnia 2017r.
5. Bezprzetargowe zbywania nieruchomości zabudowanej na rzecz dzierżawców od 23 sierpnia 2017r. – szczegółowe omówienie nowelizacji przepisów ugn w tym zakresie oraz aktualnych kierunków interpretacji wprowadzonych zmian.
6. Zbycie rzecz byłego użytkownika wieczystego lub jego spadkobiercy – nowa podstawa zbycia nieruchomości bez przetargu – art. 37 ust. 3a pkt.2.
7. Zbywanie nieruchomości między jednostką samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa – odrębności, szczególne regulacje oraz możliwe do wprowadzenia zastrzeżenia w umowie.
8. Omówienie pozostałych przesłanek pozwalających na zbycie nieruchomości publicznej bez przetargu.

IV. Uzgodnienie warunków oraz zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym

1. Cena nieruchomości zbywanej bez przetargu. Szczególne zasady ustalania ceny w wykazie oraz toku rokowań. Problematyka podwyższania ceny ponad wartość operatu szacunkowego oraz doliczania kosztów ubocznych do transakcji zbycia.
2. …. Nowelizacja w zakresie wyceny nieruchomości.
3. Rokowania w przedmiocie zbycia nieruchomości – cena ustalona w rokowaniach a cena w wykazie. Uzgodnienia w przedmiocie ponoszenia przez nabywcę kosztów wyceny.
4. Rozkładanie ceny sprzedaży nieruchomości na raty po nowelizacji ugn obowiązującej od 23 sierpnia 2017r. – praktyczne stosowanie przepisów art. 12a i art. 80 ugn.
5. Nowe zasady aktualizacji operatów szacunkowych obowiązujące od 1 września 2017r.  – na co zwrócić uwagę przyjmując aktualizację operatu?
6. Czy rozłożenie ceny na raty może być pomocą publiczną? – praktyczne omówienie zagadnienia.
7.Rozliczanie nakładów przy zbywaniu nieruchomości publicznych bez przetargu. Rozliczenie nakładów przy udzieleniu bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – omówienie kontrowersji interpretacyjnych.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 marca  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 26 lutego cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Marzec 14
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 26 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum