Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE , REKRUTACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH. NAWIĄZYWANIE I ZMIANA UMOWY O PRACĘ. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY

2018 Kwiecień 24 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 10 kwietnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zapisz się na szkolenie

Tribe Loading Animation Image

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia:  analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem i zmianą treści umów o pracę.

 

Korzyści szkolenia:  

– uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.

– zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy.

– zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy.

– możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 

Adresaci szkoleniasekretarze i  osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

 

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” – Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

 

 Plan szkolenia :

I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.

II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska  
1. Etapy naboru
2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
3. Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze
4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
8. Treść regulaminu naboru – znaczenie
9. Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
10. Metody i techniki naboru
11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru
14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji

III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę
1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
3. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych
4. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
5. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
6. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
7. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
8. Reorganizacja urzędu

IV. Wybrane zagadnienia prawa pracy
1. Zmiany terminów odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
2. Zmiany w zakresie „prac wzbronionych” w przypadku kobiet w ciąży  i okresie karmienia
3. Sesja pytań uczestników szkolenia

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 10 kwietnia cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

 

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 24
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 10 kwietnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum