Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (KWALIFIKOWALNOŚĆ, LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH) – NOWOŚCI 2018

2018 Maj 21 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.  Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.
Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia tj. trwałością, wskaźnikami, dochodowością, pomocą publiczną oraz kwalifikowalnością podatku VAT w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia uczestnicy szkolenia przy realizacji swoich projektów. Całość wsparta prezentacją multimedialną
w programie MS Power Point.

 Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
•jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania  rynku
•jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
•jak traktować oszczędności w projektach,
•jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
•w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
•jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
•na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
•jak zachować trwałość projektu
•jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
•jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
•szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
•udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym,
•prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Adresaci szkolenia:  samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Prowadzący: Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy
pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Program szkolenia:

1.    Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020
-trwałość (art. 71 rozp. 1303),
-dochodowość (61 rozp. 1303),
-archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).
2.    Postanowienia umowy a zapisy wytycznych
-Czym są wytyczne?
-Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
-Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?
3.    Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
4.    Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
5.    Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?
-Pojęcie pomocy publicznej
-Test pomocy publicznej
-Dopuszczalność pomocy publicznej
-Definicja przedsiębiorcy
-Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
-Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
6.    Kwalifikowalność wydatków
-Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku
-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
7.    Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).
8.    Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
9.    Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
-Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.
10.    Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.
11.    Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.
12.    Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
-w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
-zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
-zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
13.    Zasady określenia poziomu dofinansowania:
-ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
-rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.
14.    Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.
-czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
15.    Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
16.    Kontrola projektów generujących dochody – instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
17.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
18.    Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
-Konsekwencje wyroku ETS
19.    Promocja projektów w okresie trwałości.
20.    Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 345 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Maj 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum