Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Edukacja

Edukacja jest obszarem, który dla rozwoju demokracji lokalnej i sprawnej samorządności ma kluczowe znaczenie. Promowanie dobrych rozwiązań, dialog, współpraca i wzajemne uczenie się od siebie to podstawowe warunki rozwoju wspólnot lokalnych. Od początku swej działalności FRDL świadczy usługi dla sektora edukacyjnego w postaci szkoleń, konsultacji i działań mających na celu wyrównywanie szans uczniów oraz unowocześnianie metod nauczania. Przykładem takiej inicjatywy był cykl projektów „Szkoła Równych Szans”. Dziś wielkim wyzwaniem jest taka organizacja społeczności związanej z funkcjonowaniem szkół, a więc uczniów, ich rodziców, nauczycieli, instytucji działających na rzecz edukacji i ich otoczenia, która pozwoli przystosować ją do potrzeb, jakie niesie współczesność. Jedną z nich jest nauczenie współpracy, wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności i zaangażowania. W odpowiedzi na te wyzwania zainicjowany został projekt „Szkoła Współpracy” realizowany przez FRDL w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Edukacja to także sfera coraz szerszego współdziałania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. FRDL współpracuje zatem z innymi podmiotami, jednocześnie oferując usługi podnoszące jakość takich form kooperacji. Sektor edukacji rozumiemy szeroko, nie ograniczając go jedynie do instytucji oświatowych. Celem FRDL jest wspieranie nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji, które dla społeczności lokalnych oznaczają lepsze perspektywy związane z rozwojem, nie tylko osobistym i kompetencyjnym konkretnych przedstawicieli, ale także skuteczniejszą integrację i komunikację oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net