Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Działalność

Działalność międzynarodowa
W chwili rozpoczęcia działalności w 1989 roku FRDL zainicjowała współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami z Europy Zachodniej i USA wspierającymi przemiany demokratyczne w Polsce. Po ponad dwudziestu latach szerokich działań, FRDL z odbiorcy pomocy z krajów zachodnich, stała się ośrodkiem dzielącym się doświadczeniem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami bałkańskimi. Aktywność ta polega głównie na realizacji programów wspierania demokratycznych reform na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństw obywatelskich w krajach mniej od Polski zaawansowanych w procesie transformacji. Kraje te to przede wszystkim: Albania, Armenia, Białoruś, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra oraz Kazachstan. FRDL włącza się również w pomoc dla porewolucyjnej Tunezji, która FRDL 2011 roku rozpoczęła proces budowania demokratycznych struktur państwa.
Działania FRDL na arenie międzynarodowej obejmują szereg programów oraz konferencji mających na celu wymianę doświadczeń w sferze działań na rzecz samorządu. Rozwijaniu współpracy międzynarodowej służą organizowane przez FRDL wizyty studyjne, staże oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli władz lokalnych wspomnianych krajów. Prowadzone są szkolenia poświęcone zagadnieniom z zakresu rozwoju samorządności lokalnej. Uczestniczą w nich lokalni liderzy, radni, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych mediów, a także młodzież.
Od 1999 roku FRDL prowadzi aktywną współpracę z krajami Bałkańskimi, głównie poprzez programy wspierające demokrację lokalną realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Programy te prowadzone były w Albanii, Macedonii, Serbii i Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie.
Współpraca międzynarodowa realizowana jest także poprzez uczestnictwo FRDL w European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities of Europe i Institut International des Sciences Administratives (IISA). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest również członkiem założycielem Grupy Zagranica zrzeszającej polskie organizacje realizujące działania zagranicą.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net